GIFMAGAZINE API

GIFMAGAZINE เอพีไอเบต้าดอกคิวเมนท์สำหรับค้นหาภาพ GIF

สามารถค้นหาภาพ GIF ได้ที่แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (iOS และ Android)

นี่คืออะไร

GIFMAGAZINE นี้เป็นบริการอัพโหลดและแชร์ผลงานภาพ GIF ที่รวบรวมโดยคนรักแอนิเมชั่นเพื่อให้คุณสามารถค้นหาภาพแอนิเมชั่น GIF ในนี้ได้

แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง

คุณสามารถค้นหาภาพ GIF อย่าง "ดีจัง" และ "ขอบคุณ" ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสนทนาโต้ตอบด้วยการส่งสติ๊กเกอร์อย่างเป็นกันเอง และเป็นการส่งเสริมการใช้โปรแกรมแชตอีกด้วย โดย GIFMAGAZINE Search API นี้นอกจากจะมีภาพบทสนทนาประจำวันอย่าง "อรุณสวัสดิ์" และ "สวัสดี" แล้ว ยังมีภาพ GIF แสดงอารมณ์ เพศ ชื่อท้องถิ่น และชื่อสถานีรถไฟอีกด้วย

heart_eyes

stuck_out_tongue_winking_eye

mask

cry

flushed

sleepy

blush

sweat

ภาพสำหรับใช้งานในแอพพลิเคชั่น

โปรแกรมแชต: สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสติ๊กเกอร์ภาพเคลื่อนไหว

แอพพลิเคชั่น Social Network: สำหรับผู้ที่ต้องการคอมเมนต์เป็นภาพ GIF

แอพพลิเคชั่นสนทนาอื่นๆ: สำหรับผู้ที่ต้องการทวีตหรือส่งข้อความเป็นภาพ GIF ที่ต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน API

GIFMAGAZINE Search API นี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาภาพ GIF สำหรับแสดงอารมณ์และการทักทายโดยใช้อิโมจิยูนิโค้ด (Emoji Unicode) (เช่น 😁, 😥, 😱, 😃 ฯลฯ) และอีโมติคอน (Emoticon: สัญรูปอารมณ์) ได้ เราจะขอแนะนำตัวอย่างการใช้งานจริงบางส่วน โดยดูรายละเอียดได้ที่เพจเอกสารนี้

ตัวอย่างการค้นหาภาพ GIF สำหรับแสดงอารมณ์และสัญรูป

สะดวกในการค้นหาภาพ GIF ที่จะใช้เป็นสติ๊กเกอร์ภาพเคลื่อนไหวและภาพในข้อความตอบกลับ โดยแบ่งสัญรูปเป็นหมวดหมู่ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย เช่น "ดีใจ" "เสียใจ" "สนุก" ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้ภาพ GIF สำหรับสติ๊กเกอร์

สะดวกในการค้นหาภาพที่ต้องการโดยใช้ Emoticon เป็นไอคอนแสดงอารมณ์

ใครสามารถใช้บริการนี้ได้บ้าง

ทุกคนสามารถใช้บริการนี้ได้โดยสมัครการใช้งานกับ GIFMAGAZINE (ภาษาญี่ปุ่น) (ภาษาอังกฤษ) และยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของ GIFMAGAZINE กับข้อตกลงในการใช้งาน API ของ GIFMAGAZINE

สำหรับนิติบุคคลและผู้ที่ต้องการใช้งานในเชิงพาณิชย์

นิติบุคคลใดที่ต้องการใช้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราโดยกรอกข้อความสำคัญลงในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ โดยเราจะยืนยันการขอใช้บริการของท่านและจะตอบกลับภายในวันทำการถัดไป

API Document

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบการตอบสนองและพารามิเตอร์ได้ที่นี่

GIFMAGAZINE API Documentation

เกี่ยวกับลิ้งก์ของภาพ

ขอความกรุณาให้ท่านนำลิ้งก์ URL ของ GIFMAGAZINE ลงบนภาพ GIF ที่ท่านจะนำไปลงเป็นการขอบคุณต่อผู้ที่สร้างผลงานใน GIFMAGAZINE

เกี่ยวกับการให้เครดิต

กรุณาแสดงเครดิต URL ของ GIFMAGAZINE (http://gifmagazine.net/) บนเพจที่ท่านนำเว็บไซต์ไปใช้อ้างอิง และกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านใช้ข้อมูลหรือรูปภาพของ GIFMAGAZINE ในการอ้างอิงหากท่านใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งสองชนิดนี้ ดาวน์โหลดเครื่องมือติดโลโก้เว็บไซต์บนภาพได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเครื่องมือติดโลโก้เว็บไซต์สำหรับใช้เป็นเครดิต

Logo Kit Download

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 • ห้ามกระทำการดึงข้อมูล (Crawling) จากเว็บไซต์
 • เราของดให้บริการ API หากพบว่าท่านกระทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
 • เราอนุญาตให้ท่านเรียกใช้ API ได้จากเฉพาะแอพพลิเคชั่นบนมือถือเท่านั้น และจะของดให้บริการ API หากพิจารณาแล้วว่าท่านได้เรียกใช้ API ด้วยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากนี้
 • ห้ามทำแคชเก็บข้อมูลการตอบสนองของ API โดยใช้พร็อกซี่เซิรฟเวอร์
 • ห้ามทำแคชเก็บข้อมูลการตอบสนองของ API และข้อมูลของภาพเพื่อนำไปใช้งานในแอพพลิเคชั่นบนมือถือของท่าน
 • งดใช้เลข IP Address ในการใช้งาน
 • การส่งคำขอของท่านที่อยู่นอกเหนือข้อจำกัดของเราจะทำให้ได้ผลการค้นหาที่ไม่ถูกต้อง
 • เราขอจำกัดการส่งคำขอการค้นหาในครั้งละ 1 วินาที
 • ข้อตกลงในการใช้ API

  
  
  ข้อตกลงในการใช้งาน "ข้อตกลงในการใช้งานนี้ (จากนี้ไปเรียกว่า ""ข้อตกลง"") เป็นเงื่อนไขในการใช้งาน GIFMAGZINE API (จากนี้ไปเรียกว่า ""API"") ของบริษัท creative box จำกัด (จากนี้ไปเรียกว่า ""บริษัท"")" ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน API แล้ว ข้อที่ 1 (การบังคับใช้) ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับทั้งผู้ใช้งานและบริษัทในการใช้งาน API ทุกประการ ข้อที่ 2 (การสมัครใช้งาน) การสมัครใช้งานจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้สมัครตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทยินยอมตามการขอสมัครนั้น หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้สมัครใช้งานมีเหตุดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครใช้งานและมีสิทธิทุกประการที่จะไม่แจ้งเหตุผล (1) ขอสมัครใช้งานโดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ (2) ขอสมัครใช้งานโดยขัดต่อข้อตกลง (3) มีเหตุอื่นที่บริษัทพิจารณาว่าไม่ควรสมัครลงทะเบียน ข้อที่ 3 (ข้อห้าม) "ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการดังต่อไปนี้ในการใช้งาน API และแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย API ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งาน API โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบหากผู้ใช้งานกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ หากเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้งานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนี้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้แก่บริษัท" (1) กระทำการขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (2) กระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรม (3) ทำให้การทำงานของเครื่องแม่ข่าย (Server) หรือเครือข่ายของบริษัทเสียหายหรือถูกรบกวน (4) กระทำการอันอาจรบกวนการให้บริการของบริษัท (5) กระทำการเก็บหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรายอื่น (6) นำบริการของบริษัทไปแสวงหากำไรให้แก่กลุ่มอาชญากรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม (7) ทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Crawling) (8) เข้าถึง API โดยมิได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (9) สร้างแคช (Caching) เก็บข้อมูลการตอบสนองของ API โดยใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (10) สร้างแคชเก็บข้อมูลการตอบสนองของ API และข้อมูลของภาพเพื่อนำไปใช้งานในแอพพลิเคชั่นบนมือถือของผู้ใช้งาน (11) กระทำการอื่นๆที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม ข้อที่ 4 (ทรัพย์สินทางปัญญา) (1) ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นทั้งปวงใน API นี้เป็นของบริษัท (2) ห้ามมิให้ผู้ใช้งานนำทรัพย์สินทางปัญญาใน API และของบริษัทไปใช้งานเกินกว่าข้อตกลงในการใช้งานที่กำหนดไว้ (3) หากบริษัทได้รับความเสียหายจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนี้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้แก่บริษัท ข้อที่ 5 (การอ้างอิง) ผู้ใช้งานจะต้องแสดงว่าบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในการใช้งาน API และแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย API ตามที่บริษัทกำหนด ข้อที่ 6 (การงดให้บริการ API) "บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรืองดการให้บริการ API ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากพิจารณาแล้วว่ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้" (1) มีการตรวจหรือปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ API (2) มีเหตุแผ่นดินไหว ฝนฟ้าคะนอง ภัยพิบัติ หรือมีเหตุคับขันอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถให้บริการ API ได้ (3) มีเหตุขัดข้องในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม ทำให้ต้องหยุดให้บริการ (4) มีเหตุอื่นที่บริษัทเห็นว่าไม่อาจให้บริการ API ได้ "ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือความเสียหายใดๆที่มีต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกจากการระงับหรืองดการให้บริการ API ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม" ข้อที่ 7 (การพ้นจากความรับผิดชอบ) "(1) ผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้ API และการใช้แอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย API ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและตกลงว่าจะเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวโดยที่บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น" "(2) บริษัทจะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความปลอดภัย ประโยชน์ การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก และความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใดๆของ API" (3) บริษัทจะไม่รับประกันสภาพการใช้งาน API เป็นการถาวรนับแต่เวลาที่เริ่มใช้งานเป็นต้นไป "(4) ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากการใช้งาน API และแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดย API ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ยกเว้นการสูญหายของระบบ การล่มของเซิร์ฟเวอร์ การหยุดทำงาน การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก) แต่เพียงผู้เดียว โดยที่บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น" ข้อที่ 8 (การห้ามใช้งานและการลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ใช้งาน) บริษัทมีสิทธิห้ามใช้งาน API ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือลบชื่อผู้ใช้งานออกจากทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้ (1) กระทำการละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลง (2) เมื่อบริษัทพิจารณาว่าไม่ควรให้ใช้งาน API ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของบริษัทที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานใดๆทั้งสิ้น ข้อที่ 9 (ข้อพ้นผิด) (1) บริษัทย่อมพ้นผิดต่อการไม่ชำระหนี้ต่อเมื่อไม่ได้เป็นการจงใจหรือไม่ได้เป็นความผิดของบริษัท "(2) บริษัทจะเป็นผู้รับผิดสำหรับค่าเสียหายไม่เกินกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ตามปกติและไม่เกินกว่าวงเงินในบริการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย (หรือไม่เกิน 1 เดือนหากเป็นการให้บริการต่อเนื่อง) ไม่ว่าจะต้องรับผิดด้วยเหตุใดก็ตาม" (3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกิจการ การเจรจา และข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น ข้อที่ 10 (ข้อรับผิดของผู้ใช้งาน) "ให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือคำร้องทั้งปวงที่มีขึ้นด้วยสาเหตุจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ การละเมิดข้อตกลงในการใช้งานหรือทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิอื่นๆโดยที่บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทหรือค่าเสียหายที่บริษัทเป็นผู้ชำระในการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือดำเนินการตามคำร้อง (ยกเว้นค่าทนายที่บริษัทจะเป็นผู้ออกให้)" ข้อที่ 11 (การปรับปรุงและยุติบริการ API) "(1) API จะมีการปรับปรุงบริการโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบล่วงหน้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือความเสียหาย ในการปรับปรุงบริการที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น" "(2) บริษัทมีสิทธิงดหรือยุติการใช้งาน API โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะมีการจัดงานแสดงของบริษัทเป็นเวลาเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องหรือความเสียหาย ในการงดหรือยุติการให้บริการที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น" ข้อที่ 12 (การแก้ไขข้อตกลงในการใช้งาน) (1) บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นสมควร (2) บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งาน โดยจะถือว่าได้ใช้งาน API ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่แก้ไขแล้ว ข้อที่ 13 (การห้ามโอนสิทธิและหน้าที่) "ห้ามมิให้ผู้ใช้โอนหรือให้ประกันแก่สถานะการใช้งานตามสัญญาหรือสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร" ข้อที่ 14 (การใช้กฎหมายและอำนาจพิจารณาข้อพิพาท) (1) ให้ใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในการวินิจฉัยข้อตกลงนี้ (2) ให้ศาลที่อยู่ในภูมิลำเนาของสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการใช้ API แต่เพียงผู้เดียว จบข้อความ ออกเมื่อ 22 มิถุนายน 2015 แก้ไขเมื่อ 1 มีนาคม 2016

  ประวัติในการปรับปรุงเว็บไซต์

  2015/06/22

  เปิดใช้งานครั้งแรก

  2016/02/28

  ออกแบบฟอร์มการขอใช้งานสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์และนิติบุคคล

  2016/03/01

  แก้ไขข้อจำกัดและข้อตกลงในการใช้งาน